Prof. Dr. Jürgen Maier

Sprechstunde: Mittwoch, 09.00 - 10.00 Uhr
Kontakt
Frank-Loeb-Haus, Zimmer 203

Aktuelle Publikationen [Recent publications]

  • Maier, J. & Faas, T. (2019). Real-Time-Response-Messung. In C. Wagemann, A. Goerres & M. Siewiert (Hrsg.), Handbuch Methoden der Politikwissenschaft. Wiesbaden: Springer. [Abstract]

  • Richter, S., Barkela, B., Faas, T., Maier, J. & Maier, M. (2019). TV-Duelle. In S. Roßteutscher, R. Schmitt-Beck, H. Schoen, B. Weßels, C. Wolf, B. Barkela, I. Bieber, K. Blinzler, M. Blumenberg, J.E. Blumenstiel, H. Bucher, M. Dietz, T. Faas, L. Gärtner, H. Giebler, K. Glinitzer, T. Gummer, L. Heiber, S. Huber, A. Kratz, J. Lichteblau, M. Maier, J. Maier, R. Melcher, M. Preißinger, S. Richter, J. Roßmann, L. Schackmann, A. Schäfer, P. Scherer, A. Staudt, L.-C. Stövsand, A.-K. Stroppel, A. Wagner & A. Wuttke (2019). Zwischen Polarisierung und Beharrung. Die Bundestagswahl 2017. Baden-Baden: Nomos, 309-323.

  • Roßteutscher, S., Schmitt-Beck, R., Schoen, H., Weßels, B., Wolf, C., Barkela, B., Bieber, I., Blinzler, K., Blumenberg, M., Blumenstiel, J.E., Bucher, H., Dietz, M., Faas, T., Gärtner, L., Giebler, H., Glinitzer, K., Gummer, T., Heiber, L., Huber, S., Kratz, A., Lichteblau, J., Maier, M., Maier, J., Melcher, R., Preißinger, M., Richter, S., Roßmann, J., Schackmann, L., Schäfer, A., Scherer, P., Staudt, A., Stövsand, L.-C., Stroppel, A.-K., Wagner, A. & Wuttke, A. (2019). Zwischen Polarisierung und Beharrung. Die Bundestagswahl 2017. Baden-Baden: Nomos. [Abstract]
  • Nai, A. & Maier, J. (2019). Can anyone be objective about Donald Trump? Assessing the personality of political figures. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties [Manuscript]
  • Leidecker-Sandmann, M., Maier, J. & Maier, M. (2019). Press coverage of the German reunification issue in a long-term perspective, 1990-2014. Central European Journal of Communication 12(1), 2-24. [Manuscript]

Externe Plattformen für Publikationen